Thuế Tin thuế

Thuế thu nhập cá nhân: văn bản và biểu mẫu theo quy định hiện hành

Thứ tư, 13/07/2011 In bài

Các văn bản và biểu mẫu về thuế thu nhập cá nhân: (Văn bản được ban hành gần đây nhất được sắp xếp trước)

19. Thông tư 78/2011/TT-BTC ngày 08/6/2011 "Hướng dẫn không tính vào TNCT TNCN đối với khoản hỗ trợ khám, chữa bệnh hiểm nghèo cho NLĐ và thân nhân NLĐ từ nguồn thu nhập sau thuế TNDN; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của DN" . Thông tư này điều chỉnh quy định chưa hợp lý trước đây là khoản tiền mà NLĐ được hỗ trợ từ doanh nghiệp để chữa bệnh hiểm nghèo vẫn bị cơ quan thuế bắt phải nộp thuế TNCN; lưu ý là "thân nhân NLĐ" nói trong thông tư này chỉ gồm : Bố đẻ, mẹ đẻ, vợ (chồng), con đẻ, con nuôi, tức là không có bố vợ (chồng), mẹ vợ (chồng); và có hiệu lực thi hành từ ngày 23/7/2011.

Tải về Thông tư 78/2011/TT-BTC

18. Thông tư 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 "Sửa đổi bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC và Thông tư 02/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân". Thông tư này sửa đổi bổ sung một số nội dung lãi chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu nhận được từ các tổ chức tín dụng được miễn thuế;  quy định về thu nhập từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, ...

Tải về Thông tư 12/2011/TT-BTC

17. Thông tư 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 "Sửa đổi bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân" . Thông tư này sửa đổi bổ sung một số nội dung về hồ sơ đăng ký  thuế, thay thế mẫu hồ sơ đăng ký thuế theo biểu 01/ĐK-TNCN, quy định thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế : thời hạn cấp MST không quá 3 ngày làm việc (nếu nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế), không quá 5 ngày làm việc (nếu nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Chi cục Thuế

Tải về Thông tư 175/2010/TT-BTC

16. Công văn 3473/TCT-TNCN ngày 08/09/2010 của Tổng Cục Thuế "Hướng dẫn xác định cá nhân là người nước ngoài cư trú tại VN, về kê khai thu nhập của cá nhân cư trú là người nước ngoài có thu nhập khác từ kinh doanh, về tài liệu chứng minh đã nộp thuế TNCN ở nước ngoài" . Trong đó hướng dẫn nếu ở VN trên 90 ngày và dưới 183 ngày trong năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể t ngaỳ đến VN nhưng chứng minh được là đối tượng cư trú của một nước khác thì cá nhân đó vẫn là đối tượng không cư trú tại VN.

15. Công văn 4283/BTC-TCT  ngày 08/04/2010 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn bù trừ thuế Thu nhập cá nhân đối với tổ chức chi trả thu nhập" . Trong đó hướng dẫn rất cụ thể về cách  bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu; khấu trừ số thuế của cá nhân nộp thiếu; hoàn thuế cho cá nhân nộp thừa theo quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công tại một nơi duy nhất uỷ quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thay.

14. Công văn 451/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 của Tổng Cục Thuế "Hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2009" . Trong đó hướng dẫn rất cụ thể về các trường hợp kê khai và nêu rõ cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu chỉ nhận thu nhập từ một đơn vị chi trả duy nhất có số thuế phải nộp lớn hơn hay nhỏ hơn số thuế phải khấu trừ có thể thực hiện quyết toán qua đơn vị chi trả thu nhập nhưng phải lập giấy uỷ quyền theo mẫu 04-2/TNCN ban hành kèm theo thông tư 60/2007/TT-BTC và các hoá đơn chứng từ chứng minh các khoản giảm trừ nộp cho cơ quan chi trả thu nhập; ...

13. Công văn 450/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 của Tổng Cục Thuế "Hướng dẫn lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân" . Trong đó hướng dẫn  để đảm bảo cho việc kê khai thuế thu nhập cá nhân được thống nhất, các tờ khai không có nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2010/TT-BTC thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 778/TCT-TNCN ngày 09/3/2009 của Tổng cục Thuế

12. Công văn 90/TCT-TNCN ngày 08/01/2010 của Tổng Cục Thuế "Hướng dẫn Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân 2009 và đăng ký người phụ thuộc cho năm 2010"

Công văn 134/TCT-VP ngày 13/01/2010 của Tổng Cục Thuế "Đính chính công văn 90/TCT-TNCN ngày 08/01/2010"

11. Công văn 14169/BTC-TCT  ngày 7/10/2009 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn Thuế TNCN đối với trường hợp thưởng bằng cổ phiếu và bằng quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần"

10. Công văn 13149/BTC-TCT ngày 17/09/2009 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là con đang đi học"

9. Thông tư 176/2009/TT-BTC ngày 09/09/2010 "Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế " . Thông tư này hướng dẫn việc giảm 50% thuế TNCN phải nộp đối với cá nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

8. Công văn 778/TCT-TNCN ngày 09/03/2009 của Tổng Cục Thuế "Hướng dẫn cụ thể cách lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân ban hành theo thông tư 84/2008/TT-BTC" . Trong đó Tờ khai 02/KK-TNCN; 03/KK-TNCN; 04/KK-TNCN; 05/KK-TNCN; 06/KK-TNCN; 07/KK-TNCN; 08/KK-TNCN; 08A/KK-TNCN; 08B/KK-TNCN; 09/KK-TNCN; 09A/PL-TNCN; 09B/PL-TNCN đã bị bãi bỏ và thay thế bởi thông tư 20/2010/TT-BTC! Hướng dẫn lập các mẫu biểu thay thế này xin xem công văn 450/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 ở mục 13 ở trên.

7. Thông tư  20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 "Sửa đổi bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế Thu nhập cá nhân" . Thông tư này thay đổi hàng loạt các mẫu biểu về kê khai thuế TNCN quy định tại các thông tư 84/2008/TT-BTC; thông tư 62/2009/TT-BTC, quy định lại thủ tục hồ sơ hoàn thuế  thu nhập cá nhân , có hiệu lực thi hành từ ngày 22/3/2010; Tờ khai quyết toán thuế TNCN và thủ tục hoàn thuế TNCN được áp dụng ngay cho kỳ quyết toán thuế năm 2009)

Tải về Thông tư 20/2010/TT-BTC và các mẫu tờ khai thuế kèm theo

6. Thông tư 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 "Sửa đổi bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân" . Thông tư này cụ thể hoá cách tính thuế từ chuyển nhượng BĐS, quy định cơ quan chi trả thu nhập thực hiện quyết toán cho đối tượng khấu trừ thuế  từ tiền lương tiền công, vân vân ...

Tải về Thông tư 02/2010/TT-BTC

5. Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 "Sửa đổi bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân" .

Tải về Thông tư 62/2009/TT-BTC

4. Quyết định 102/2008/QĐ-BTC  ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính " Ban hành mẫu chứng từ thuế Thu nhập cá nhân" . Quyết định này ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân, gồm: Biên lai thuế thu nhập cá nhân - CTT55 dùng cho cơ quan thuế lập và cấp cho cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế. Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - CTT56 dùng cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập lập và cấp cho cá nhân có thu nhập thuộc diện phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

3. Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 "Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân" . Quy định này chính thức áp dụng từ 1/1/2009; thay thế toàn bộ các quy định trước đây về pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tải về Thông tư 84/2008/TT-BTC

Tải về bản full (1 file word duy nhất + các biểu mẫu). Lưu ý: Văn bản này đã được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 62/2009/TT-BTC+thông tư 02/2010/TT-BTC+thông tư 20/2010/TT-BTC+thông tư 175/2010/TT-BTC + thông tư 12/2011/TT-BTC .

2. Thông tư 12/2005/TT-BTC ngày 4/2/2005 "Sửa đổi bổ sung một số điểm của thông tư 81/2004/TT-BTC" . Các quy định này bị bãi bỏ từ 1/1/2009 sau khi Luật Thuế Thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành.

1. Thông tư 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 "Hướng dẫn thi hành Nghị định 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao" . Thông tư này đã được sửa đổi bổ sung một số điểm bởi thông tư 12/2005/TT-BTC Các quy định này bị bãi bỏ từ 1/1/2009 sau khi Luật Thuế Thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành.

Ketoan.org xin gửi tới các bạn Văn bản Thông tư 84/2008/TT-BTC đã kết hợp và sửa đổi bổ sung theo các  văn bản pháp luật ban hành sau đó. Các biểu mẫu đang có hiệu lực và không có hiệu lực sử dụng cũng được phản ánh đầy đủ TẠI ĐÂY.

Các tin mới

Tin cũ hơn

Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc