Kế toán Lý thuyết kế toán

Những thay đổi sau Thông tư 244/2009/TT-BTC

Thứ tư, 23/03/2011 In bài

Ngày 31/12/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 244/2009/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp. Đây là một sự thay đổi rất quan trọng đối với cả Hệ thống Tài khoản kế toán và Hệ thống Báo cáo tài chính Việt Nam.

Theo đó, Hệ thống Tài khoản kế toán thay đổi như sau:

- Bổ sung tài khoản 5118- “Doanh thu khác”.

- Bổ sung tài khoản 3389- “Bảo hiểm thất nghiệp”.

- Đổi số hiệu tài khoản 431- “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” thành tài khoản 353- “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”;

- Đổi số hiệu tài khoản 4311- “Quỹ khen thưởng” thành tài khoản 3531- “Quỹ khen thưởng”;

- Đổi số hiệu tài khoản 4312- “Quỹ phúc lợi” thành tài khoản 3532- “Quỹ phúc lợi”;

- Đổi số hiệu tài khoản 4313- “Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ” thành tài khoản 3533- “Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ”.

- Bổ sung tài khoản 3534-  “Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty”

- Bổ sung tài khoản 356 - “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ”

Đồng thời, Hệ thống Báo cáo tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng có sự thay đổi:

1.  Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán

- Đổi mã số chỉ tiêu “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” – Mã số 431 thành Mã số 323

- Bổ sung chỉ tiêu “Doanh thu chưa thực hiện” – Mã số 338

- Sửa đổi chỉ tiêu “Người mua trả tiền trước” – Mã số 313

- Bổ sung chỉ tiêu “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” – Mã số 339

- Bổ sung chỉ tiêu “Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” – Mã số 422

2.   Sửa đổi, bổ sung Thuyết minh báo cáo tài chính

- Khi doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ để ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải quy đổi báo cáo tài chính ra đồng Việt Nam theo hướng dẫn tại Chương II  - Thông tư này.

- Sửa đổi, bổ sung điểm 2 “Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn” - mục V

- Sửa đổi, bổ sung điểm 13 “Đầu tư dài hạn khác” - mục V

Bạn đọc có thể xem và download Hệ thống Tài khoản kế toán và Hệ thống BCTC đã cập nhật Thông tư 244 tại đây

Các tin mới

Tin cũ hơn

Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc