Thuế Hướng dẫn kê khai thuế

Lập bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ năm: 01-4B/GTGT

Thứ hai, 15/08/2011 In bài

Để kê khai thuế GTGT, NNT cần kê khai vào Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT. Tờ khai này có 6 bảng kê đi kèm. Một trong những bảng kê đó là bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào được khấu trừ năm mẫu số 01-4B/GTGT.

Cách lập bảng phân bổ:

Do tỷ lệ doanh thu chịu thuế trên tổng doanh thu hàng tháng của NNT có thể khác nhau. Khi kết thúc năm, NNT tính phân bổ lại số thuế GTGT được khấu trừ trong năm theo tỷ lệ (%) doanh số HHDV bán ra chịu thuế GTGT trên tổng doanh số bán của HHDV cả năm và xác định số chênh lệch về thuế GTGT được khấu trừ do phân bổ lại theo Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ năm mẫu số 01-4B/GTGT.

Bảng kê này được lập và nộp kèm theo Tờ khai kỳ tính thuế tháng 12 của năm. Việc lập bảng kê khai điều chỉnh này được thực hiện như sau:

Dòng chỉ tiêu: “A. Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ ”

Dòng chỉ tiêu: “Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng riêng cho SXKD HHDV chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ”.
Dòng chỉ tiêu: “Thuế GTGT của HHDV mua vào không đủ điều kiện khấu
trừ”.
Dòng chỉ tiêu: “Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung cho SXKD, HHDV chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ”.

Số liệu để ghi vào các chỉ tiêu này được cộng từ số liệu tương ứng của Bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ mẫu số 01-4A/GTGT của 12 tháng trong năm.

Hướng dẫn cách lập 01-4A/GTGT

Dòng chỉ tiêu: “B. Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ phân bổ của năm”

Dòng 1, dòng 2: Số liệu để ghi vào dòng 1: “Tổng doanh thu HHDV bán ra trong năm” và dòng 2 “Doanh thu HHDV bán ra chịu thuế” được cộng từ Bảng phân bổ thuế số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ mẫu số 01-4A/GTGT của các tháng trong năm.

Dòng 3: “Tỷ lệ % doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của năm”:

Chỉ tiêu này được tính theo công thức: Chỉ tiêu 3 = Chỉ tiêu 2 : Chỉ tiêu 1

Dòng 4:  “Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào cần phân bổ trong năm”:

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là được lấy từ chỉ tiêu “Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế và không chịu thuế” trong phần A của bảng phân bổ.

Dòng 5: “Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm”:

Đây là số thuế GTGT được khấu trừ được tính phân bổ trong tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế và HHDV không chịu thuế cả năm của NNT.

Chỉ tiêu này được tính theo công thức: Chỉ tiêu 5 = Chỉ tiêu 4 x Chỉ tiêu 3

Dòng 6: “Thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ trong năm”:

Số liệu của chỉ tiêu này được lấy từ Tổng chỉ tiêu 5 trên Bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ mẫu số 01-4A/GTGT của 12 tháng trong năm của NNT.

Dòng 7: “Điều chỉnh tăng (+), giảm (-) thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm”:

Chỉ tiêu này được tính theo công thức: Chỉ tiêu 7 = Chỉ tiêu 5 - Chỉ tiêu 6

Số liệu chỉ tiêu này được cộng với số thuế GTGT của HHDV mua vào dùng riêng cho SXKD HHDV chịu thuế trong tháng trên bảng kê số 01-2/GTGT và thuế GTGT mua vào được khấu trừ trong kỳ ở chỉ tiêu 5 trên 01-4A/GTGT để tổng hợp vào chỉ tiêu [25] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng 01/GTGT

Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.0 theo thông tư 28

Tài liệu hướng dẫn kê khai vào các chỉ tiêu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng

Các tin mới

Tin cũ hơn

Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc