Thuế Hướng dẫn kê khai thuế

Kê khai thuế giá trị gia tăng theo thông tư 28: Các bảng kê kèm Tờ khai thuế GTGT- Mẫu 01/GTGT

Thứ hai, 25/07/2011 In bài

Trong hệ thống mẫu biểu theo thông tư 28 và ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.0, mẫu số 01/GTGT là tờ khai thuế giá trị gia tăng, bao gồm 7 biểu mẫu nhỏ liên quan. Cách kê khai cho các bảng kê kèm theo tờ khai thuế GTGT- mẫu 01/GTGT như sau:

Mẫu số 01-1/GTGT: Lập Bảng kê hóa đơn HHDV bán ra mẫu số 01-1/GTGT:

- Mục 1,2,3,4: Khai các hóa đơn bán HHDV phát sinh trong kỳ, theo từng nhóm HHDV: HHDV không chịu thuế, HHDV chịu thuế với các mức thuế suất 0%, 5%, 10%: Số liệu tổng hợp về doanh thu và tiền thuế GTGT tại phần này được dùng để lập Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT tại các chỉ tiêu tương ứng;

- Mục 5: HHDV không phải tổng hợp trên Tờ khai 01/GTGT:

+ Khai các hóa đơn bán HHDV bán đại lý đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng: Số liệu không đưa lên Tờ khai thuế GTGT;
+ Khai các hóa đơn xuất trả hàng ủy thác nhập khẩu: Số liệu không đưa lên Tờ khai thuế GTGT. Trường hợp bán lẻ HHDV trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng như điện, nước, xăng dầu, bưu chính, viễn thông… thì kê khai tổng hợp doanh số bán lẻ, không phải kê khai theo từng hóa đơn.

Hướng dẫn chi tiết cách lập Bảng kê hóa đơn HHDV bán ra mẫu số 01-1/GTGT

Mẫu số 01-2/GTGT: Lập Bảng kê hóa đơn HHDV mua vào mẫu số 01-2/GTGT:

- Mục 1: Khai các hóa đơn HHDV mua vào dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế: Số tiền thuế tại mục này được khấu trừ toàn bộ;

- Mục 2: Khai các hóa đơn HHDV mua vào nhưng không đủ điều kiện được khấu trừ thuế;

Ví dụ như hóa đơn HHDV mua vào có giá trị trên 20 triệu đồng nhưng không đủ chứng từ thanh toán qua Ngân hàng: Tiền thuế khai tại mục này không được tính khấu trừ;

- Mục 3: Khai các hóa đơn HHDV mua vào dùng chung cho HHDV chịu thuế và không chịu thuế, đủ điều kiện để khấu trừ thuế : Số tiền thuế tại mục này phải phân bổ theo tỷ lệ doanh thu chịu thuế trên tổng doanh thu để tính số thuế được khấu trừ;

- Mục 4: Khai các hóa đơn mua HHDV dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế. Số liệu tại mục này được tổng hợp để khai vào:

+ Nếu dự án đầu tư tại tỉnh/TP cùng với trụ sở chính: khai Tờ khai  thuế GTGT dành cho dự án đầu tư và bù trừ với Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT tại chỉ tiêu [40b]; Tiền thuế của dự án đầu tư còn trên 200 triệu thì được hoàn;

+ Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư nếu dự án đầu tư tại tỉnh/TP khác trụ sở chính;

- Mục 5: HHDV không phải tổng hợp trên Tờ khai 01/GTGT:

+ Khai các hóa đơn đầu vào của HHDV bán đại lý đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng: Số liệu không đưa lên Tờ khai thuế GTGT;
+ Khai các hóa đơn nhận hàng ủy thác xuất khẩu: Số liệu không đưa lên Tờ khai thuế GTGT. Trường hợp mua lẻ HHDV thì kê khai tổng hợp theo từng nhóm mặt hàng, dịch vụ cùng thuế suất, không phải kê khai theo từng hóa đơn.

Hướng dẫn chi tiết lập Bảng kê hóa đơn HHDV mua vào mẫu số 01-2/GTGT

Mẫu số 01-3/GTGT: Lập Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra mẫu số 01-3/GTGT

- Bảng kê này dùng cho các cơ sở kinh doanh trong kỳ có phát sinh hoạt động bán xe ô  tô, xe hai bánh gắn máy;

- Yêu cầu kê khai:

+ Ghi rõ tên, chủng loại, đời xe, năm sản xuất của từng loại xe xuất bán trong tháng;
+ Khai chi tiết số lượng xe bán ra trong kỳ, cả bán cho các đại lý và bán trực tiếp tới người tiêu dùng
+ Giá bán khai theo giá ghi trên hóa đơn, bao gồm cả thuế GTGT. Ghi tổng số theo giá bán xe xuất giao cho đại lý bán hưởng hoa hồng và xe trực tiếp bán cho người tiêu dùng.

Bảng kê này được gửi kèm theo Tờ khai GTGT hàng tháng của CSKD có bán xe ô tô, xe hai bánh gắn máy. Số liệu trên bảng kê này không sử dụng để lập Tờ khai thuế GTGT;

Mẫu số 01-4A/GTGT, 01-4B/GTGT: Lập Bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ - mẫu số 01-4A và Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm - mẫu số 01-4B

- Dùng cho cơ sở kinh doanh sản xuất kinh doanh HHDV chịu thuế và không chịu thuế GTGT, không hạch toán riêng được;

- Tính phân bổ thuế GTGT đầu vào dựa trên tỷ lệ doanh thu chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu.

- Bảng phân bổ 01-4A được tính theo doanh thu hàng tháng; Bảng điều chỉnh 01-4B được tính và điều chỉnh theo năm.

Số liệu trên 2 bảng này làm căn cứ để tổng hợp, tính toán số thuế đầu vào được khấu trừ tại chỉ tiêu số [25] của  Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Mẫu số 01-5/GTGT: Lập Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh – mẫu số 01-5/GTGT:

- Khai chi tiết các chứng từ đã nộp tiền thuế cho hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai tại địa phương khác nơi đóng trụ sở chính;

- Tổng cộng số tiền thuế đã nộp khai tại Bảng kê này được sử dụng để khai vào chỉ tiêu [39] của Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT;

Mẫu số 01-6/GTGT: Lập Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kê toán – mẫu số 01-6/GTGT:

- Lập Bảng kê này sau khi đã tổng hợp và hoàn thành việc kê khai, tính thuế trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT;

- Số liệu để khai vào Bảng kê này dựa trên Số tiền thuế phải nộp trong kỳ của Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT và chi tiết số liệu về doanh thu bán sản phẩm sản xuất của cơ sở sản xuất trực thuộc;

- Tính tiền thuế GTGT phân bổ cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không hạch toán kế toán:

-Tính theo tỷ lệ % trên doanh thu: 1% đối với HH chịu thuế suất 5%; 2% đối với HH chịu thuế suất 10% - cột 8 – chỉ tiêu [15], [16];

-Nếu tổng số thuế phải nộp theo tỷ lệ tính trên doanh thu của các cơ sở sản xuất trực thuộc lớn hơn số thuế phải nộp của trụ sở chính ([06]<[16]) thì phân bổ lại theo tỷ lệ Doanh thu bán sản phẩm do cơ sở sản xuất trực thuộc/Tổng doanh thu bán sản phẩm sản xuất của toàn doanh nghiệp;

- Số thuế phải nộp tại trụ sở chính:
+ nếu [06]>[16] thì tính Chỉ tiêu [19]= [06]-[16];
+ Nếu [06]<[16] thì tính Chỉ tiêu [20]=[06]-[18];

Bảng kê này được gửi cho CQT quản lý trụ sở chính và CQT nơi có cơ sở sản xuất.

Hướng dẫn lập bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 01-1/GTGT

Dowload hệ thống mẫu biểu theo thông tư 28

Dowload phần mềm hỗ trợ kê khai thuế theo thông tư 28

Các tin mới

Tin cũ hơn

Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc