Thuế Hỏi đáp luật thuế

Câu hỏi 616: Kế toán ảnh hưởng của việc điều chỉnh sai sót?

vacpa.org.vn - Thứ hai, 24/01/2011 In bài

Câu hỏi 616 : Doanh nghiệp có thay đổi, bổ sung Báo cáo tài chính các năm trước do nhân viên kế toán cũ hiểu nhầm và sai sót trong quá trình hạch toán. Sau khi doanh nghiệp đã điều chỉnh bổ sung lại báo cáo tài chính các năm trước nhưng không nộp báo cáo sau khi đã thay đổi điều chỉnh bổ sung cho Cơ quan Thuế vì nghĩ là đã quá thời gian cho phép để bổ sung nộp báo cáo tài chính năm cho cơ quan Thuế, đến khi Cơ quan Thuế xuống doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN thì tôi có trình và đưa báo cáo tài chính đã điều chỉnh bổ sung cho đoàn kiểm tra của cơ quan thuế, xin hỏi số liệu trên báo cáo tài chính doanh nghiệp đã điều chỉnh bổ sung có hợp lệ để cơ quan thuế quyết toán thuế TNDN?

Trả lời:

Theo quy định tại chế độ kế toán doanh nghiệp (Phần Hệ thống Báo cáo tài chính), các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính quý, năm (Doanh nghiệp Nhà nước), báo cáo tài chính năm (các loại doanh nghiệp khác) cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định. Trường hợp báo cáo tài chính các năm trước của doanh nghiệp bạn có nhầm lẫn, sai sót dẫn đến phải điều chỉnh thì việc điều chỉnh này phải thực hiện theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót” và hướng dẫn tại phần V Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 Hướng dẫn kế toán 06 Chuẩn mực kế toán đợt 4. Trong Thông tư số 20/2006/TT-BTC có quy định cụ thể về kế toán ảnh hưởng của việc điều chỉnh sai sót như sau:

-          Sai sót trọng yếu phát sinh trong các năm trước được phát hiện sau khi báo cáo tài chính của năm trước đã công bố phải được sửa chữa theo phương pháp điều chỉnh hồi tố có ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán năm trước và năm nay hoặc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các năm trước, được điều chỉnh theo phương pháp hướng dẫn tại mục 1.2.2 "Phương pháp điều chỉnh hồi tố" trong Phần V của Thông tư này.

-          Sai sót không trọng yếu của các năm trước được phát hiện sau khi báo cáo tài chính của năm trước đã công bố thì được sửa chữa bằng cách điều chỉnh phi hồi tố vào sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm hiện tại.”

Đồng thời Thông tư số 20 cũng quy định việc trình bày sai sót của năm trước như sau:

“Khi điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu, doanh nghiệp phải trình bày các thông tin sau:

(a) Bản chất của sai sót thuộc các năm trước;

(b) Khoản điều chỉnh đối với mỗi năm trước trong báo cáo tài chính:

- Từng khoản mục trên báo cáo tài chính bị ảnh hưởng

- Chỉ số lãi cơ bản trên cổ phiếu

(c) Giá trị điều chỉnh vào đầu năm của năm lấy số liệu so sánh được trình bày trên báo cáo tài chính.

(d) Nếu không thực hiện được điều chỉnh hồi tố đối với một năm cụ thể trong quá khứ, cần trình bày rõ lý do, mô tả cách thức và thời gian điều chỉnh sai sót.

Báo cáo tài chính của các năm tiếp theo không phải trình bày lại những thông tin này.

Như vậy, theo các quy định nêu trên về điều chỉnh sai sót, báo cáo tài chính năm hiện hành đã gửi đến cơ quan thuế là báo cáo tài chính đã thể hiện đầy đủ mọi sự điều chỉnh sai sót của các năm trước phát hiện trong năm hiện hành. Trường hợp nêu trong câu hỏi việc chấp nhận hay không của Đoàn kiểm tra thuế phụ thuộc vào việc doanh nghiệp bạn có thực hiện đúng các quy định đã nêu của chuẩn mực và chế độ kế toán về việc kế toán ảnh hưởng của các sai sót và trình bày sai sót của năm trước hay không?

PTĐ

 

vacpa.org.vn

Các tin mới

Tin cũ hơn

Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc